Ongi etorri Salaketa Kanalera

Kanal honek kontsultak eta salaketak modu anonimoan edo konfidentzialean aurkezteko aukera ematen du. Gure kode etikoetan ezarritakoa betetzen ez duen edo Europar Batasuneko Zuzenbidea urratzen duen edozein alderdi jakinarazi edo argitzeko erabil daiteke kanala. Jakinarazpen guztiak fede onez egin behar dira.

Emandako informazioa gure enpresako arduradunak erabiliko du ez-betetzeak edo jokabide txarrak argitzeko. Baloratu ondoren, neurri zuzentzaileak proposatuko ditu, ahal bada. Delituaren zantzurik atzemanez gero, dagokion agintaritzari igorriko dio gaia.

Konfidentzialtasuna

Komunikazio guztiak modu konfidentzial eta seguruan tratatuko direla bermatzen da. Jakinarazpen-prozesua zifratuta eta pasahitzarekin babestuta dago. Ez dago informazio pertsonalik eman beharrik kontsulta edo salaketa egin ahal izateko, baina Batzordeak informazio gehigarria eska dezake gaia hobeki ebazteko. Trukatutako informazio eta mezu guztiak kanalean gordeko dira.

Salaketaren jarraipena

Salaketaren jarraipena egin ahal izango du, baita informazio gehigarria ere, beharrezkoa bada. Horretarako, prozesuaren amaieran emango zaizkion sarbide-datu bakarrak eskuratu beharko ditu.

Giza Baliabideekin lotutako gaiak

Azkenik, azpimarratu behar da pertsonen arteko gatazkei buruzko gaiak ez direla sistema honen bidez jakinarazi behar, baizik eta Giza Baliabideen Sailarekin hitz egin behar dela.

Salaketa berria Kontsultatu salaketa